تاریخ ما

فرهنگ سازمانی Utiime lanzhaoming
یک شرکت نورپردازی جهانی ایجاد کنید، با نور ارزش ایجاد کنید، قدردانی را به ارث ببرید، مسئولیت را به اشتراک بگذارید، با خوشحالی رشد کنید، نوآوری کنید و توسعه پیدا کنید!


ماموریت سازمانی روشنایی Utiimelang

شرکت قرن قدیمی، پیشرو در صنعت روشنایی در فضای باز، دستیابی به مشتریان، درک ارزش زندگی کارکنان. رضایت شما انگیزه ماست


Utiime یک بازیکن تیم است

همبستگی، فداکاری و مسئولیت، جرات به چالش کشیدن، نبرد پیروز خواهد شد!