بازار تولید

اروپا: 50 میلیون یوان در سال (چراغ طبقه اصلی)، آمریکا: 15 میلیون یوان در سال (چراغ کف + چراغ رومیزی)