خدمات ما

پیش فروش:

ابتدا، خدمات ویژه 1 به 1، راهنمایی نصب محصول، راهنمایی تمایل بازار صنعت را ارائه دهید.

دوم، الزامات واقعی مشتری طراحی محصول، تطبیق عملکرد و سفارشی سازی را انجام می دهد.


حراجی:

کمک به مشتریان در انتخاب محصول؛ انجام نمایش عملکرد محصول ویدیویی؛ تحویل نمونه و تولید انواع ردیابی مراحل طراحی بسته بندی جعبه رنگی

داده ها را به تقاضای بازار تبدیل کنید.


پس از فروش:

بازدید منظم از طریق پست یا تماس، توصیه و تحویل محصول جدید.